Prosiect Penlan

Yn ôl i BDS in Wales / BDS dudalen gartref Cymru Nôl: 'Prosiectau Cadwraeth yng Nghymru' dudalen

 

Grant Amgylchedd Cymru 2011

Llwyddodd y prosiect hwn, sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas Gweision y Neidr Prydain ac a gwblhawyd mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro (perchnogion y safle) a Chyngor Cefn Gwlad Cymru bryd hynny (Cyfoeth Naturiol Cymru bellach), i wella’r cynefin a fodolai eisoes ac i greu cynefin newydd ar gyfer Mursen y De. Hefyd, llwyddodd i wella agweddau eraill ar yr amgylchedd presennol ym Mhenlan ar Fynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro. Ar ddechrau’r prosiect, asesodd rheolwr safle Penlan ac Uwch Swyddog Cadwraeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ynghyd â chofnodwr lleol Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain ac arbenigwr ar Fursen y De, addasrwydd amodau’r tir ar gyfer creu cynefin i Fursen y De. Lluniwyd cynllun i greu ffrydiau a goferydd o ddwy ffynnon a oedd ar y safle eisoes.              
 
Penlan entrance Claire Install Penlan digger Stephen and Anne Coker Penlan ponies Claire Install
 
Defnyddiwyd peiriant cloddio mecanyddol am ddeuddydd. Cafodd hwn wared ar lystyfiant bras a chloddiodd nentydd bas yn arwain o’r ffynhonnau naturiol a ganfuwyd ar y safle. Mewn rhai ardaloedd, crëwyd nentydd newydd; mewn ardaloedd eraill, cafodd y ffosydd a fodolai eisoes eu hailsiapio, gan arwain at nentydd bas y gallai da byw fynd atynt. Bydd hyn yn annog y da byw i sathru’r ymylon a chreu’r ymddangosiad anwastad a phyllog y mae Mursen y De’n ei ffafrio. Hefyd, mae sawl pwll newydd wedi cael ei gloddio i ychwanegu at y ddau a grëwyd ar y safle yn 2005. Mae’r rhain yn ffurfio cynefinoedd ychwanegol ond hefyd yn caniatáu ar gyfer glawiad trwm yn y gaeaf. Mae llystyfiant dyfrol o’r pyllau cynharach wedi dechrau ymledu i’r ardaloedd newydd gyda’u llif dŵr araf a’r ardaloedd o ddŵr llonydd. Ers cwblhau’r gwaith, mae merlod wedi bod yn pori’r safle fel rhan o’r gwaith rheoli cynefin parhaus.                                                                      
 
Fel rhan o’r prosiect, mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain wedi bod yn monitro’r safle a byddant yn parhau i wneud hynny. Mae 24 safle ar gyfer tynnu lluniau er mwyn monitro’r gorchudd o lystyfiant wedi cael eu sefydlu gan wirfoddolwr gyda’r Gymdeithas. Er nad oedd y safle’n cynnwys unrhyw Fursennod y De pan fu’r peiriant cloddio mecanyddol ar waith, mae poblogaethau wedi cael eu cofnodi gerllaw. Y gobaith yw na fydd yn rhy hir cyn y byddwn yn canfod Mursen hardd y De ar y safle hwn.    
                                  

Fixed point photo monitoring Claire Install

Monitro photo pwynt sefydlog

Fied point June 2011

Mehefin 2011

July 2011

Gorffennaf 2011

November 2011 Stephen and Anne Coker

Tachwedd 2011

March 2012 Stephen and Anne Coker

Mawrth 2012

July 2012 Stephen and Anne Coker

Gorffennaf 2012

September 2012 Stephen and Anne Coker

Medi 2012

June 2013 Stephen and Anne Coker

Mehefin 2013

 

Bydd y prosiect hwn yn darparu safle arddangos arfer gorau i borwyr tir comin lleol ymweld ag ef. Gall cytundebau pori tir comin gymryd llawer iawn o amser i’w sefydlu ac mae amser yn brin i’r  rhywogaeth hon yn Sir Benfro, felly bydd y safle hwn yn dangos beth sydd raid ei gyflawni ar safleoedd Mursen y De.
 
BDS