Conservation Projects in Wales

Back to BDS yng Nghymru / BDS in Wales home page

Key Sites Work in Wales

We have worked in partnership with land managers of Key Sites for dragonflies in Wales. This is to raise awareness of the site's importance for dragonflies and also, if possible, improve site management for dragonflies. Click here to find out more about our Key Sites work in Wales.

Southern Damselfly Projects in Pembrokeshire / Prosiectau Mursen y De yn Sir Benfro

The BDS has obtained grants to carry out practical work for the Southern Damselfly in and around the Preseli SAC, which is one of its strongholds in both the UK and Europe. Grants have come from a variety of sources including Environment Wales, Wales Biodiversity Partnership and Pembrokeshire Biodiversity Partnership. The work has been carried out in partnership with Natural Resources Wales (NRW), Pembrokeshire Coast National Park Authority (PCNPA) and the Pembrokeshire Biodiversity Partnership.

Funding from NRW has enabled the BDS Conservation Officer to work on the conservation projects detailed on this page.

Generous funding has also supported the translation of some of the information on this page into Welsh. If you click on the Welsh titles, you will be taken to the text in Welsh and if you click on the English title you will be taken to the text in English.

Mae Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain (y BDS) wedi sicrhau grantiau i wneud gwaith ymarferol er lles Mursen y De yn Ardal Cadwraeth Arbennig Y Preseli, sef un o gadarnleoedd y fursen hon yn y DU ac yn Ewrop. Cafwyd grantiau o ffynonellau amrywiol, gan gynnwys Amgylchedd Cymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro. Cwblhawyd y gwaith mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.

Mae cyllid gan CNC wedi galluogi i Swyddog Cadwraeth y BDS weithio ar y prosiectau cadwraeth y manylir arnynt ar y dudalen hon.          

Hefyd, mae cyllid hael wedi cefnogi’r gwaith o gyfieithu peth o’r wybodaeth ar y dudalen hon i’r Gymraeg. Drwy glicio ar y teitlau Cymraeg, fe welwch y testun yn y Gymraeg a thrwy glicio ar y teitlau Saesneg, fe welwch y testun yn Saesneg.

 

Background Information / Gwybodaeth Gefndir - Southern Damselfly Projects in Pembrokeshire

 

IdentificationSouthern Damselfly Dave Smallshire

Southern Damselfly Coenagrion mercuriale is the smallest of the ‘blue damselflies’ where the males are bright blue with black markings and the females are duller. Males can be distinguished from those of similar species by the ‘mercury’ mark on segment two of the abdomen and the spear-shaped markings on other abdominal segments. Females are usually dull green with the abdomen mainly black above. They have a thistle shape at the top of the abdomen and a few blue divisions between the segments near the tip of the abdomen. Rarer blue-form females can occur. Both sexes have a small lobe on the rear edge of the pronotum.
 

Southern Damseflies in cop Dave SmallshireAdnabod

Mursen y De Coenagrion mercuriale yw’r lleiaf o’r ‘mursennod glas’ gyda’r gwryw yn las llachar ag arno farciau du a’r fenyw yn llai llachar. Gellir gwahaniaethu rhwng y gwryw â gwrywod eraill o rywogaeth debyg drwy sylwi ar y marc ‘arian byw’ ar segment dau yr abdomen a’r marciau siâp gwaywffon ar segmentau eraill yr abdomen. Mae’r benywod yn wyrdd pŵl gyda’r abdomen yn ddu uwchben yn bennaf. Mae ganddynt siâp ysgall ar dop yr abdomen ac ychydig o raniadau glas rhwng y segmentau ger blaen yr abdomen. Gellir cael benywod prinnach, glas eu ffurf. Mae gan y ddau ryw labed bychan ar ymyl ôl y pronotwm.

Habitat in PembrokeshireGood habitat Claire Install

The species is rather sedentary, rarely flying more than 50 metres from its emergence site. This makes the species very vulnerable especially as it has very specialised habitat requirements. In Pembrokeshire, good condition breeding sites are within heathland and are flushes and shallow streams that are ground water-fed . This ensures consistently mild water temperatures and permanently flowing water. The streams have a gravely or clayey bed with patches of organic detritus. The watercourses should be well vegetated, but with areas of open water.  Emergent water plants that mark suitable habitat include Bogbean Menyanthes trifoliata, Marsh St John’s Wort Hypericum elodes, Bog Pondweed Potamogeton polygonifolius and Fool’s Watercress Apium nodiflorum. The species also requires areas of nearby shelter for the adults.
 

Cynefin yn Sir Benfro

Mae’n rhywogaeth eithaf eisteddog a phur anaml y mae’n hedfan ymhellach na 50 metr o’i safle ymddangos. O’r herwydd, mae’n rhywogaeth agored iawn i niwed, yn enwedig gan fod ganddi ofynion arbenigol iawn o ran cynefin. Yn Sir Benfro, mae’r safleoedd magu sydd mewn cyflwr da ar rostir ac yn ffrydiau a nentydd bas a lenwir gan ddŵr daear. Mae hyn yn sicrhau tymheredd cymharol fwyn yn y dŵr yn gyson, a llif parhaus o ddŵr. Mae gwely’r nentydd yn gleiog gyda chlytiau o falurion organig. Dylai’r dyfrffyrdd fod â llystyfiant da, ond gydag ardaloedd o ddŵr agored. Ymhlith y planhigion dŵr sy’n dynodi cynefin addas mae Ffa’r Gors Menyanthes trifoliata, Eurinllys y Gors Hypericum elodes, Dyfrllys y Gors Potamogeton polygonifolius a’r Ddyfrforonen Sypflodeuog Apium nodiflorum. Hefyd, mae’r rhywogaeth angen ardaloedd o gysgod gerllaw ar gyfer yr oedolion. 

Legal Protection

The Southern Damselfly in Wales is both a NERC Section 42 species (Section 41 in England) and a Biodiversity Action Plan species. It is protected in law under Schedule 5 of the Wildlife and Countryside Act 1981 (as amended) and is listed as Endangered on the Odonata Red Data List. Not only is it rare and endangered in Britain, it is also listed as Near Threatened on the European Red List and protected by the European Community Habitats and Species Directive. Its presence is a primary reason for the Preselis being designated as a Special Area of Conservation (SAC).  It is therefore of paramount importance that the species key breeding sites in Wales are preserved, enhanced and expanded wherever possible. 
 

Diogelu cyfreithiol

Mae Mursen y De yng Nghymru yn rhywogaeth Adran 42 Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (Adran 41 yn Lloegr) ac yn rhywogaeth yn y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth. Mae’n cael ei gwarchod gan y gyfraith o dan Atodlen 5 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) ac mae wedi’i rhestru fel Mewn Perygl ar y Rhestr Data Coch o Weision y Neidr a Mursennod. Mae nid yn unig yn brin ac mewn perygl ym Mhrydain, ond mae hefyd wedi’i rhestru fel rhywogaeth o dan Gryn Fygythiad ar Restr Goch Ewrop ac yn cael ei gwarchod gan Gyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau y Gymuned Ewropeaidd. Mae ei phresenoldeb yn brif reswm dros ddynodi Mynyddoedd y Preseli fel Ardal Gadwraeth Arbennig. Felly, mae’n hollbwysig bod safleoedd magu allweddol y rhywogaeth yng Nghymru’n cael eu gwarchod, eu gwella a’u hehangu lle bo hynny’n bosib.

Partnership Work

Since 2011 the British Dragonfly Society (BDS) has been working with partners in Pembrokeshire to both preserve and create important habitat areas for the Southern Damselfly. Two of these projects, at Penlan and Pensarn Corner, have been supported by Environment Wales with funding from the Welsh Government. Working in partnership with Natural Resources Wales (NRW - formerly CCW) and the Pembrokeshire Coast National Park Authority (PCNPA), British Dragonfly Society (BDS) staff and volunteers have created the ideal environment for the species at Penlan and saved a valuable area of habitat at Pensarn Corner. With other grant funding from the Wales Biodiversity Partnership, areas within a further stream on Brynberian Moor have been restored and a management plan for the Southern Damselfly within and near to the Preseli SAC has been drawn up. The management plan now informs and guides all the practical work carried out for the Southern Damselfly in this area.
 
The project in 2015 has been carried out with funding from NRW and in partnership with Pembrokeshire Biodiversity Partnership.
 

Gwaith partneriaeth

Ers 2011, mae Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Sir Benfro er mwyn gwarchod a chreu ardaloedd cynefin pwysig i Fursen y De. Mae dau o’r prosiectau hyn, ym Mhenlan a Chornel Pensarn, wedi cael cefnogaeth Amgylchedd Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Gan weithio mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, mae staff a gwirfoddolwyr Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain wedi creu amgylchedd delfrydol ar gyfer y rhywogaeth ym Mhenlan ac wedi achub ardal werthfawr o gynefin yng Nghornel Pensarn. Gyda chyllid grant pellach gan Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, mae ardaloedd mewn nant bellach ar Ros Brynberian wedi cael eu hadfer ac mae cynllun rheoli wedi cael ei lunio ar gyfer Mursen y De yn Ardal Gadwraeth Arbennig Mynyddoedd y Preseli a’r ardal gyfagos. Bellach, mae’r cynllun rheoli’n llywio ac yn sail i’r gwaith ymarferol sy’n cael ei wneud er budd Mursen y De yn yr ardal hon. 
 
Mae’r prosiect yn 2015 wedi cael ei weithredu gyda chyllid gan CNC ac mewn partneriaeth â Phartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.
 
 
BDS Welsh Government Logo WBP

ThreatsHabitat that has degenerated Claire Install

The Southern Damselfly was once more widespread in Pembrokeshire. Two of the three main populations have gone extinct, leaving small, scattered populations within and around the Preseli SAC which is also common ground.  These are now vulnerable due to a large reduction in grazing, especially of larger stock. This lack of grazing has led to flushes becoming swamped and choked by adjacent vegetation, thereby making the habitat unsuitable for Southern Damselflies. Recent observations and several years worth of monitoring have shown that the population of Southern Damselfly in Pembrokeshire is declining and in many cases clinging on to the last fragments of habitat that are still suitable, but no longer ideal. 
 
Recent changes in land management have put particular pressure on the existing populations in Pembrokeshire. The Southern Damselfly needs well-grazed and open vegetation beside small streams. It is also beneficial for the streams to have trampled margins and tussocks created by heavy grazing animals, like cattle or horses. 
 
There are many constraints to achieving the correct grazing regimes for Southern Damselflies on common land. These constraints are due to economic, legal and cultural reasons. There are also many separate parties with an interest in common land, resulting in there being a number of individual issues to overcome before the practical problems can be considered and assessed. It is hoped that in future years we will be able to find a way to improve the grazing regime for the Southern Damselfly that is supported by and benefits all users of the common.
 

Cow with a lot to graze! Claire InstallBygythiadau

Arferai Mursen y De fod yn ehangach ei dosbarthiad yn Sir Benfro. Mae dwy o’r tair prif boblogaeth wedi diflannu, gan adael poblogaethau bychain, gwasgaredig yn ac o amgylch Ardal Gadwraeth Arbennig y Preseli, sydd hefyd yn dir comin. Mae’r rhain yn agored i niwed yn awr oherwydd y gostyngiad mawr mewn pori, yn enwedig gan dda byw mawr. Mae’r diffyg pori wedi arwain at lystyfiant cyfagos yn tagu ffrydiau ac felly mae’r cynefin yn anaddas i Fursen y De. Mae arsylwadau diweddar a sawl blwyddyn o fonitro wedi dangos bod poblogaeth Mursen y De yn Sir Benfro yn dirywio ac, mewn sawl achos, yn glynu wrth y darnau olaf o gynefin sydd dal yn addas, ond heb fod yn ddelfrydol bellach.
 
Mae newidiadau diweddar mewn rheoli tir wedi rhoi pwysau penodol ar y poblogaethau sy’n bodoli yn Sir Benfro. Mae Mursen y De eisiau llystyfiant agored sydd wedi’i bori’n dda gerllaw nentydd bychain. Mae hefyd yn fuddiol i’r nentydd gael ymylon wedi’u sathru a thwmpathau sydd wedi’u creu gan anifeiliaid pori trwm, fel gwartheg a cheffylau.  
 
Mae sawl rhwystr yn atal sicrhau’r drefn bori briodol ar gyfer Mursennod y De ar dir comin. Rhesymau economaidd, cyfreithiol a diwylliannol sydd wrth wraidd y rhwystrau hyn. Hefyd, ceir nifer o bartïon gwahanol sydd â diddordeb mewn tir comin, gan arwain at nifer o broblemau unigol i’w goresgyn cyn gallu ystyried ac asesu’r problemau ymarferol. Yn y dyfodol, gobeithir y bydd posib dod o hyd i ffordd o wella’r drefn bori er budd Mursen y De, trefn a gefnogir gan holl ddefnyddwyr y comin ac sydd o fudd iddynt.